Kvalité

När du måste ha bygglov

Bygga nytt

Det krävs ofta bygglov för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar som till exempel att inreda en ytterligare bostad eller lokal. Det kan också krävas bygglov för anläggningar som till exempel upplag, plank och murar. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov. Innan du börjar bygga något bör du därför ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver bygglov. En tillbyggnad är när man ökar en byggnads volym åt något håll, oavsett om det är uppåt, nedåt eller åt sidan. Om man glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad. Även vissa saker som man kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning och nybyggnad och kräver därför både rivningslov och bygglov.

Ändra användning eller göra andra ändringar

Om du ska ändra en byggnad så det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri måste du söka bygglov. Däremot krävs inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring. Om du ska använda en byggnad till något annat behöver du bygglov, även om du inte behöver ändra något i själva byggnaden. Men förändringen måste vara väsentlig, till exempel att ändra bostad till kontor, industri till bostad eller garage till butik. Bygglov krävs även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att:

  • måla om den i en annan färg, med färg menas annan kulör
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt

För en- och tvåbostadshus finns undantag, se nedan.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnadens karaktär behålls och man ska ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker. Man får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt. Detta gäller även byggnader som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.

Anläggningar

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel:

  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • upplag eller materialgårdar, som permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen (men inte en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov)
  • radio- och telemaster samt torn (men inte mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn)
  • murar och plank

Skyltar och strålkastare

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt. Även större strålkastare som kan störa omgivningen kräver bygglov inom detaljplan. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Tidsbegränsat bygglov

Du kan få ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla krav för ett bygglov, om du begär det. Giltighetstiden anges i lovet. Den lovgivna tiden får vara högst fem år men kan förlängas. Den sammanlagda tiden får normalt inte överstiga tio år.

Minskad eller utökad bygglovsplikt

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som normalt kräver det. Utökad bygglovsplikt innebär att det behövs bygglov för åtgärder som normalt inte kräver det. Kontakta byggnadsnämnden om du vill veta vad som gäller för din fastighet.

Copyright 2013 ABL Byggkonsult . Designad av ICUB.SE>