Kvalité

Kontrollansvarig

logotype

Kontrollansvarig.  

Enligt svensk lag (PBL) måste varje byggnad som uppförs och som kräver åtminstone en bygganmälan till kommunen ha en Kontrollansvarig, KA. Den personen ska ha erforderlig kunskap om byggnationen och de krav och regler som finns och de tekniska krav som ställs på en byggnad.Varför. Då stora delar av kontrollen på ett bygge sker genom egenkontroll, och byggherren sällan har den kunskap som erfordras, behövs nästan alltid en  Kontrollansvarig som ser över såväl projektering som utförandet av en byggnad.

 

 
 

 

Vem kan vara Kontrollansvarig. Det är sällan byggherren själv kan vara kontrollansvarig för sin egen villa. För att det ska vara lämpligt krävs att han eller hon har den kunskap som krävs för att kontrollera arbetet. Om en extern kontrollansvarig behövs ska det vara en certifierad  kontrollansvarig. Certifieringen genomförs av olika certifieringsorgan.

Det är kommunen som godkänner kontrollansvarig i samband med prövningen av bygglovet. Om inte byggherren vet någon lämplig, kan kommunen hjälpa till med en lista över certifierade KA:s i området. Den som utses som kontrollansvarig ska vara med vid byggsamråd och vid besiktningar och kontroller och ser till att husbygget går korrekt tillväga och enligt de handlingar som ligger till grund för bygglovet.

En nyhet i lagen är att den sakkunnige måste vara certifierad. Boverket har inte gett ut certifieringsregler för alla områden.
Boverkets personcertifieringsregler om sakkunniga är följande:
– Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden, (BFS 2011:15), KUL 2
– Boverkets föreskrifter och allmänna om certifiering av sakkunniga av till-gänglighet, (BFS 2011:18), TIL 2
– Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom brandskydd, (BFS 2011:17), SAK 3
– Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:5) för certifiering av energiexpert, (BFS 2011:9), CEX 3
– Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifierng av sakkunniga funktionskonrollanter (BFS 2011:16), OVK 1

Ett förslag till att reglera områdena fuktsäkerhet, buller, geoteknik, betong, trä och stålkonstruktioner har Boverket tagit fram och det har remissbehandlats (betecknades SKR 1 i remissutgåvan). Tidigast runt årsskiftet 2011/2012 räknar Boverket med att dessa regler kan beslutas. Om det inte finns några certifierade sakkunniga får byggnadsnämnden un-der övergångsskedet kräva att byggherren ser över och stärker sin egenkontroll. Förslag till omfattande ändringar i reglerna för sakkunniga inom brandområdet har varit ute på remiss (ändringar i SAK, som i remissutgåvan kallades Brand 1). Dessa större ändringar i reglerna för sakkunniga inom brand räknar Boverket med kan beslutas till hösten 2011.

Copyright 2013 ABL Byggkonsult . Designad av ICUB.SE>